hamburger icon תפריט
shopping cart 0

תקנון מועדון לקוחות פעמית סטור(לא תקף באתר)

תקנון  מועדון לקוחות "פעמית סטור" שמנוהל ע"י חברת אור פעמית בע"מ   (להלן: "התוכנית" ו"פעמית סטור" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות פעמית סטור המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

התוכנית תקפה בחנויות פעמית סטור בלבד(לא כולל אתר האינטרנט)

 1. חברות בתוכנית
  • חבר בתוכנית הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי חבר והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית ")
  • ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר לשנתיים של 19.90 ₪ (להלן: "דמי החברות"). התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות לתכנית וכתנאי לקבל הטבות מועדון. פעמית סטור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
  • החברות בתוכנית נרכשת לתקופה של 24 חודשים. עם תום החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 24 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש של 9.90 ₪ פעמית סטור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החידוש להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.  מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית, וכן לשנות את תקופת החידוש מעת לעת.
  • כתנאי לחברות בתכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות ידני / דיגיטלי לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות") החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לפעמית סטור הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את פעמית סטור  אודות כל שינוי בפרטים אלו.
  • חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות פעמית סטור ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לפעמית סטור  וישמש אותה  לקידום פעולותיה, קידום רשתות או חברות אחרות בקבוצת פעמית , עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של פעמית סטור והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.
  • פעמית סטור לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
  • לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתוכנית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של פעמית סטור מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • החברות מיועדת ליחידים וחברות, בלבד. לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, והינה אישית ואינה ניתנת להעברה. פעמית סטור תהייה רשאית לסרב לקבל חברות של תאגידים, סוכנים בתי עסק ולקוחות אחרים ע"פ שיקול דעתה .
  • פעמית סטור שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • פעמית סטור שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.
  • במידה וחודשה תוכנית המועדון כל הלקוחות המועדון "הישן" אשר חברותם בתוקף יצטרפו אוטומטית למועדון החדש וכל חוקי המועדון החדש יחולו עליהם. ופעמית לא תהייה מחויבת כלפיהם לתנאים הישנים .
  • במקרה בו כרטיס החבר אבד/נגנב מספר זהות של הלקוח ישמש כמספר הכרטיס לכל דבר וענין

 

 1. הטבות התוכנית

 

 • צבירת נקודות פעמית סטור
 • בביצוע רכישה בחנויות פעמית סטור  בהתאם להוראות התקנון החבר יהא רשאי לצבור נקודות, הכל כמפורט בתקנון זה.
 • בעבור כל רכישה, באחת מחנויות פעמית סטור, ייצברו לזכות החבר נקודות פעמית סטור בשווי של 8% מסכום הרכישה למימוש בקנייה הבאה (להלן: "צבירת הנקודות") מלבד מוצרים שיהיו במבצע בזמן הרכישה שעליהם יצברו 4% מערך הקנייה. כגון מבצעי קופה מבצעי מחיר מבצעי קנה קבל וכן כל מבצע אחר ו/או הנחות ידניות .
 • פעמית סטור תהייה רשאית לעדכן מפעם לפעם פריטים ו/או סניפים שאינם צוברים נקודות כלל במבצעי מיוחדים ו/או ללקוחות מסוימים ו/או במבצעי סוף עונה ו/או מבצעי חיסול ו/או מבצעים משמעותיים אחרים וכן לפריטים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.
 • צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:
 • תשלום עבור פריטים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי ו/או באמצעי תשלום אחר שיוגדר כקביל מעת לעת ע"י פעמית סטור  ובלבד שהתשלום בו נפרע בפועל , או תשלום באמצעות שובר זיכוי אשר הונפק על ידי פעמית סטור.

 

למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:

 • תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען (card gift) של פעמית סטור.
 • עבור עלות ההצטרפות לתכנית.
 • עבור עלות חידוש החברות בתכנית.
 • צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר מועדון פעמית סטור בעצמו.
 • צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות פעמית סטור  ) והינה באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה באמצעות תעודת זהות ומספר חבר. לא תתאפשר צבירה בדיעבד.

 

 

מימוש נקודות פעמית סטור

 • חבר יוכל לנצל את נקודות פעמית סטור העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו בתוקף,

לפי יחס של 1 נקודת פעמית סטור = 1 ₪ ולרכוש באמצעות נקודות פעמית סטור מוצרים בחנויות פעמית סטור כהגדרתן בתקנון.

 

במידה ופג תוקף החברות והיא לא חודשה, לא יוכל החבר לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו !

עם פקיעת החברות מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית למחוק את הנקודות שנצברו וטרם נוצלו.

 • בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות פעמית סטור לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.
 • מימוש נקודות פעמית סטור מותנה בנוכחות בעל הכרטיס ובהצגת תעודה מזהה בקופת החנות.
 • מימוש הנקודות יינתן רק בתנאי שיתרת הנקודות של הלקוח גבוהה מ 15 נקודות בזמן המימוש.
 • ניתן להשתמש בנקודות פעמית סטור החל מיום העסקים הבא שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות.
 • ברור יתרת נקודות פעמית סטור  הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות פעמית סטור. מובהר כי עדכון מספר הנקודות פעמית סטור איננו נעשה באופן מידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. על מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות לסניפי פעמית סטור במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות פעמית סטור , רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 • לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת גיפט קארד של פעמית סטור.
 • במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה תהיה פעמית סטור זכאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות.

 

הטבות נוספות לחברי מועדון

 

 • הטבת יום הולדת חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת שנתית בסך של 20 ₪ מתנה ליום הולדתו.  ניתן לממש בכל יום בחודש יום ההולדת
 • הטבת יום הולדת ל3 ילדים חבר יהיה זכאי להנחה בגובה 30% למימוש במחלקת יום הולדת בלבד, ההטבה פר לקוח לאותו החודש (גם אם יש לחבר מספר ימי הולדת לילדים באותו החודש)
 • הטבות יום ההולדת תהיה תקפה בחודש יום ההולדת.
 • ניתן לממש הטבת יום הולדת רק ביום למחרת ההצטרפות ולא במעמד ההצטרפות.
 • הטבת הצטרפות לתוכנית חבר שירכוש פריט הצטרפות יהיה זכאי להטבה בשווי 20 ₪ למימוש בחודש העוקב להצטרפות.
 • הטבת חידוש לתוכנית חבר שירכוש פריט חידוש יהיה זכאי להטבה של 15 ₪ למימוש בחודש העוקב לחידוש.

 

הטבות ההצטרפות והחידוש יהיו זמינות למימוש בחודש העוקב להצטרפות /לחידוש בלבד.

מימוש ההטבה יתאפשר רק בחודש העוקב להצטרפות /לחידוש. משמע, לקוח שהצטרף במהלך חודש ינואר יוכל לממש את ההטבה החל מה- 1 פברואר ועד סוף החודש. לאחר תום החודש העוקב ההטבה תבוטל.

 • בנוסף, פעמית סטור תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם), בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי פעמית סטור מעת לעת, לרבות, לשם הדוגמה בלבד, היקפי רכישות, מספר ביקורים, אזור מגורים ואו כל פילוח לקוחות שונה .על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי כל חובה לנמק זאת.
 • ההטבות ישתנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פעמית סטור. מובהר בזאת כי מימוש הטבת יום הולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד – ולא באופן של מימוש נקודות צבורות.

 

זיכויים והחלפות

 • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות פעמית סטור  ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של פעמית סטור  כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של פעמית סטור ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010. למען הסר כל ספק מובהר כי לא יינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת מוצר אשר נרכש באמצעות נקודות צבורות ובמקרה כזה, יינתן זיכוי בלבד.
 • בעת החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות לחבר נקודות, יחול הנוהל הבא:
 • במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריטים (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.
 • מידה וכנגד החזרת הפריט יימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר וכנגד מימוש הזיכוי, יוחזרו לחבר הנקודות שקוזזו.
 • במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.
 • זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.

 

דיוורים

 • חברי התכנית זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, פעמית סטור תהיה רשאית לשלוח אל חברי התכנית מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות סמס, מייל וכיוב'. חברי התכנית אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לפעמית סטור באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל peamit@peamit.co.il ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל ו/או סמס ו/או באמצעות פנייה אל מחלקת שירות הלקוחות של פעמית סטור  

המקבלת פניות טלפוניות במספר 074-7937000

 • פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של פעמית סטור בדואר אלקטרוני באמצעות אתר פעמית סטור ("צור קשר"), פניה ישירה אל נציג מטעם מחלקת שירות הלקוחות של פעמית סטור באמצעות דף פעמית סטור ברשת פייסבוק או פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של פעמית סטור באמצעות התקשרות למספר              074-7937000

 

 

 

 

 

 

חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית

 

 • כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות בתכנית יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן ולרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות או רכישה בהנחה.
 • פעמית סטור שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פעמית סטור, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של פעמית סטור ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.
 • בכל מקרה של ביטול החברות מצד החבר או מצד פעמית סטור לא יוחזר לחבר עלות ההצטרפות/החידוש והיא תשמש כדמי רישום או פיצוי עלויות הקמה לחברה.

 

 

כללי

 • תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. פעמית סטור שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות פעמית סטור , סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי פעמית סטור  ובאתר האינטרנט של פעמית סטור. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים שיבוצעו בו . פעמית סטור שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.
 • אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של פעמית סטור ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.
 • תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים  בלבד .
 • בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת אור פעמית בע"מ, רחוב גרניט 12 אזור התעשייה הר טוב ב' בית שמש (לידי מחלקת פעמית סטור), טל': 074-7937000 דוא"ל: peamit@peamit.co.il

 

סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר